VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Školní poradenské pracoviště

Dle novely vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (provedena vyhláškou č. 197/2016 Sb.) je zaveden pojem Školní poradenské pracoviště.

Cílem je poskytování poradenské pomoci žákům a jejich zákonným zástupcům. Na naší škole je činnost zajištěna výchovným poradcem, metodikem prevence a speciálním pedagogem.

Poradenství v oblastech:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě středního vzdělávání a pozdějšího profesního uplatnění,
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžná péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • metodická podpora pedagogů při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • podpora spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními při poskytování poradenských služeb.

Výchovná poradkyně

Činnosti výchovné poradkyně:

 • Poradenská pomoc žákům a jejich zákonným zástupcům při rozhodování o dalším vzdělávání na středních školách, při řešení výchovných a výukových problémů.
 • Spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami – zprostředkovávání vstupního a průběžného odborného vyšetření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami SVP a mimořádným nadáním.
 • Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se SVP ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školními poradenskými zařízeními.
 • Spolupráce se školními poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se SVP a intervenčních činností pro žáky se SVP.
 • Realizace podpůrných opatření pro žáky se SVP ve škole a jejich vyhodnocování.
 • Zajištění intervenční činnosti pro žáky se SVP ve škole.
 • Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se SVP.
 • Metodické a informační činnosti pro pedagogické pracovníky školy.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči poradenských zařízení v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

 

Poradenství pro volbu povolání a individuální konzultace pro žáky a rodiče poskytuje

výchovná poradkyně Ing. Alice Ernestová, kabinet 511, 5. patro.

Žáci mohou výchovnou poradkyni kontaktovat kdykoliv během dne.

Rodiče si mohou domluvit individuální schůzku telefonicky nebo e-mailem:

Telefon: 577 006 447
E-mail:
ernestova@zsezzlin.cz


 

You may also like...