Informace pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 (metodický pokyn MŠMT) je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Obsah učiva je z předmětů matematika a český jazyk.

Na webových stránkách školy je k dispozici formulář Čestné prohlášení  o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Žák, který nebude mít při nástupu dne 11. 5. 2020 vyplněný a podepsaný tento formulář, nebude mít možnost vstupu do budovy školy za účelem tohoto vzdělávání.

Žádost o zařazení do přípravy:

  • Přihlášení do přípravy je dobrovolné.
  • O zařazení žáka do přípravy musí zákonný zástupce požádat e-mailem (bublikova@zsezzlin.cz), nebo prostřednictvím zprávy v dm Software zaslanou zástupkyni ředitele Mgr. Ireně Bublíkové

Text žádosti: Žák (jméno a příjmení, třída) se bude osobně účastnit přípravy na přijímací zkoušky na střední školy v prostorách budovy školy. Podpis zákonného zástupce

Nejpozdější termín, kdy je možné požádat o zařazení žáka do skupiny pro přípravu k přijímacím zkouškám, je do čtvrtku 7. 5. 2020 12:00 hodin.  Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.

Školní stravování nebude poskytováno. Prosíme rodiče, aby žáky do školy vybavili vlastní stravou (svačinou) a nápoji.

Další informace k organizaci vzdělávání Vám budou zaslány prostřednictvím dm Software  ve čtvrtek 7.5.2020.

 

 

Ve Zlíně dne 5.5.2020                                                          Mgr. Jana Kříčková

                                                                                                   ředitelka školy                             

You may also like...