Organizace přípravy žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky

Organizace přípravy žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky.

Žáci přicházejí průběžně do budovy školy, která bude otevřena od 7:40 hod. Před školou se žáci neshromažďují.

Organizace přípravy :

 • Příprava bude probíhat 2 dny v týdnu podle skupin (pondělí a středa, úterý a čtvrtek)
 • V každém z těchto dnů budou mít žáci 2 vyučovací hodiny matematiky a 2 vyučovací hodiny českého jazyka, vždy v bloku, s hygienickou přestávkou
 • Výuka bude probíhat v dopoledních hodinách, od 8:00 do 11:40 hod.
 • Ve skupině bude maximální počet 15 žáků, vždy musí být splněny podmínky jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
 • Složení skupin bude neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.
 • Rozdělení skupin bylo zasláno formou zprávy do dm Software
 • Škola povede evidenci o docházce žáků. V případě nepřítomnosti žáka bude škola žádat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 • Zákonný zástupce se s přihlášením žáka do přípravy na přijímací zkoušky zavazuje, že bude neprodleně informovat školu o změně zdravotního stavu žáka a případných nařízených karanténních opatřeních
 • Příprava v prostorách školy nahrazuje dosavadní online přípravu žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám, která bude od 11. 5. ukončena (výuka ale pokračuje formou výukových materiálů).

 

Obecné pokyny k ochraně zdraví a provozu školy vycházející z pokynů MŠMT

Cesta do školy a ze školy:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou:

 • Žáci přicházejí do školy průběžně do budovy školy, před školou se neshromažďují.
 • Před školou dodržují žáci odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení:

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv případným doprovázejícím osobám.
 • Škola organizuje provoz v šatnách k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit ve společných prostorách roušky tak, aby zakrývaly ústa a nos.
 • Každý žák má s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žáci se pohybují pouze v určených prostorách.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

V budově školy:

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizován tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech se dodržují odstupy 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Škola zajistila dostatečné množství dezinfekce.
 • Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány i do tříd.

 

 

Ve třídě:

 • Po příchodu do třídy si žáci důkladně umyjí ruce dezinfekčním mýdlem a dezinfikují si je.
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je dodržena zásada jeden žák v lavici.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí roušky si ji každý žák ukládá do vlastního mikrotenového sáčku.
 • Ve třídě bude zajištěno rozmístění lavic, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují ruce ve své třídě.
 • Škola bude vést evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19:

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci žáka s požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka. Ostatní žáci budou následně přemístěni do jiné místnosti
 • K měření tělesné teploty budou použity bezkontaktní teploměry.

Stravování žáků:

 • Školní stravování nebude poskytováno vzhledem k provozním možnostem školy.
 • Prosíme rodiče, aby své děti do školy vybavili vlastní stravou (svačinou) a nápoji.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce anebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.  při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

 

Kdy žák patří do rizikové skupiny:

 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Doporučujeme, abyste jakožto zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, a rozhodli o účasti dítěte na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

 

 

 

You may also like...