Informace pro rodiče žáků 1. stupně k možnosti osobní přítomnosti žáků ve škole od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020  je od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1.stupně ve škole a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – max. 15 žáků ve skupině (jeden žák v lavici), bez možnosti měnit složení skupin.

Na webových stránkách školy je k dispozici formulář Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Žák, který nebude mít při nástupu dne 25. 5. 2020 vyplněný a podepsaný tento formulář, nebude mít možnost vstupu do budovy školy za účelem tohoto vzdělávání.

Žádost o zařazení žáka  

  • Přihlášení je dobrovolné, distanční výuka pro žáky, kteří se nepřihlásí, pokračuje jako doposud.
  • O zařazení  musí zákonný zástupce požádat e-mailem, nebo prostřednictvím zprávy v dm Software zaslanou zástupkyni ředitele PaedDr. M. Horníkové (hornikova@zsezzlin.cz)
  • Zákonný zástupce se přihlášením žáka zavazuje, že bude neprodleně informovat školu o změně zdravotního stavu žáka a případných nařízených karanténních opatřeních.

Text žádosti: Žák (jméno a příjmení, třída) se bude osobně účastnit:

  • dopoledních organizovaných aktivit ve škole
  • máme zájem o školní stravování ANO – NE.
  • odpoledních zájmových aktivit ANO–NE.
  • Podpis zákonného zástupce

Poslední  termín, kdy je možné požádat o zařazení žáka, je pondělí  18. 5. 2020 do 12 hodin.  Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.

Školní stravování – předběžně počítáme s tím, že obědy budou pro žáky zajištěny.

Další informace k organizaci vzdělávání Vám budou zaslány prostřednictvím dm Software  v úterý 19.5.2020.

 

 

Ve Zlíně dne 11.5.2020                                                        Mgr. Jana Kříčková

                                                                                                   ředitelka školy                             

You may also like...