Zapojení ZŠ Emila Zátopka do projektů:

 

- EU peníze školám

Naše škola je zapojena do projektu v OP VK , číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1395. Projekt byl schválen s platností od 1. 2. 2011, jeho název je Škola a sport- inovace výuky.

 
 
 
Hodnocení průběhu projektu Škola a sport
 
Projekt Škola a sport byl vytvořen tak, aby pomohl pedagogům inovovat výuku, aby byla škola vybavena novými informačními technologiemi a hlavně, aby z této inovace měli prospěch žáci naší školy. Chceme – li hodnotit tyto tři hlavní úkoly, pak byly splněny, z našeho pohledu úspěšně. Vybavení školy moderní ICT technikou  motivovalo vyučující k používání nových ICT technologií ve vyučovacích hodinách, a to nejen při ověřování 51 sad DUM, tedy 1020 materiálů, které pomohou i v dalších letech pedagogům při výuce (III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT). Zároveň jsme viděli zájem žáků o tento nový způsob výuky, hlavně při práci s interaktivními tabulemi, hlasovacím zařízením, při práci s výukovými programy na PC. Používání vytvořených digitálních učebních materiálů je využíváno i mimo jejich ověřování s 528 podpořenými žáky naší školy v průběhu školních roků 2010/11, 2011/12, 2012/13. Z celkového počtu žáků s materiály pracovalo i 6 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Součástí projektu Škola a sport byla také DVPP (III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií), kterého se při získání 34 certifikátů zúčastnilo celkem 19 pedagogů naší školy. Školení byla zaměřena hlavně na získání znalostí a dovedností v oblasti ICT, abychom se naučili pracovat s různými druhy software, hlavně však se zdokonalili ve vytváření materiálů na SMART interaktivních tabulích a v jejich používání ve vyučovacích hodinách.
Při provádění projektu jsme dodržovali pravidla publicity, používání dokumentů s logy projektu, informace v tištěné podobě ve škole i informace na školním webu www.zsezzlin.cz, sdílení materiálů mezi pedagogy i na webech, např. www.veskole.cz, www.rvp.cz. O projektu jsme informovali rodiče na třídních schůzkách, Školskou radu a jejím prostřednictvím zřizovatele školy, Statutární město Zlín.
Projekt byl ukončen 31. 7. 2013
Za organizaci projektu zodpovídá Mgr.Věra Zelinková, Mgr. Marie Pavelková 
 

 

 

  - eTwinningový projekt

 

 
Na konci února 2014 se nám podařilo najít partnery a připojit se k jejich projektu M.E.E.T.  (Meeting and Exchanging towards European Togetherness). V projektu je zapojeno 5 škol z těchto zemí Francie, Polsko, Turecko a Česká republika. Komunikačním jazykem mezi školami v tomto projektu je jazyk anglický a veškerá spolupráce probíhá online po internetu. Žáci se již představili a nyní připravují dopisy pro své kamarády ve Francii, Polsku a Turecku. Další aktivita, která nás čeká již brzy, je DAILY ROUTINE, žáci se budou ptát svých kamarádů v zahraničí co je zajímá na jejich denním programu. V budoucnu nás čeká nespočet zajímavých aktivit v anglickém jazyce, např. videokonference. Doufáme, že se nám bude dařit a tento projekt všechny obohatí.
Cíle projektu:
Motivating pupils to learn and developing their creativity through the use of an attractive and effective project work. Improving foreign languages skills. Improving ICT skills. Developing self-confidence. Being aware of their culture and their membership to Europe
Motivovat žáky k učení a tvořivosti pomocí atraktivní a efektivní projektové práce. Zdokonalovat dovednosti v cizím jazyce. Zdokonalovat ICT dovednosti. Rozvíjet jejich sebedůvěru. Uvědomovat si svoji kulturu a sounáležitost k Evropě.
 
Více informací o aktivitě naleznete zde:
http://www.etwinning.net/cz/pub/index.htm#
 
- certifikát o zapojení do projektu
 Za organizaci projektu zodpovídá Mgr.Šomanová Lenka

 

- Projekt "Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ "

ZŠ Emila Zátopka,  jako jedna z 24 partnerských škol, se zapojila do projektu, jehož organizátorem je Gymnázium Uherské Hradiště.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0012

Datum zahájení projektu je 1.11.2012 a předpokládané ukončení projektu 30.3.2015

Zde můžete nahlédnout na webové tránky projektu: https:// www.guh.cz/esfnew/esfp5/index.php

 

- Zapojení do Z:Kariery

Výchovná poradkyně ZŠ Emila Zátopka Mgr. Ladislava Jeřábková se zapojila do  kariérového poradenství.

Období realizace: 1. 9. 2009 - 30. 8. 2012

Cílem projektu je zvýšit kvalitu kariérového poradenství ve Zlínském kraji. Projektem bude vytvořen a pilotně ověřen vzdělávací kurz zaměřený na kariérové poradenství žáků základních a středních škol. Tento kurz bude ověřen 50 výchovnými poradci a 20 odbornými pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, kteří na základě nově nabytých znalostí budou schopni lépe pomoci žákům při správné volbě vzdělávání nebo povolání. Poradci a odborní pracovníci budou taktéž schopni lépe definovat hrozící rizika a včas tak pomoci nalézt vhodnou cestu pro žáky ohrožené špatnou volbou nebo předčasným odchodem ze vzdělávací soustavy. 

Můžete si prohlédnout informační leták Z- Kariéry.

 

ZŠ Emila Zátopka, Štefánikova 2701, 761 25 Zlín, telefon do kanceláře: 577 006 430, 739 562 391 | Nahoru | Zpět | Hlavní stránka | Mapa webu | Intranet