Zápis do 1. třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

pro školní rok 2019/2020

Naše motto: VZDĚLÁNÍ A SEBEVĚDOMÍ SPOLEČNĚ SE ZDRAVÝM POHYBEM.

 

Informace k zápisu do 1. tříd ZŠ – Statutární město Zlín

Zápis do 1 třídy 2019_2020 – Magazín Zlín

Termín konání:          5. dubna 2019

Náhradní termín:                 dle domluvy

Důležité informace:

  • registrace probíhá elektronicky – zde
  • k zápisu se dostaví děti, které do 31.8.2019 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky
  • dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce prosince 2019, může být přijato, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákoný zástupce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum)
  • rodiče, kteří budou žádat pro své dítě odklad, přijdou k zápisu již se všemi potřebnými dokumenty (doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa). Zvažují-li rodiče odklad, sdělí to zapisující učitelce. Rodiče vyplní žádost o odklad a předloží doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odkladu rozhoduje podle §37 odst. 1 školského zákona ředitelka školy. Ta odloží začátek povinné školní docházky o jeden rok na základě písemné žádosti zákonnného zástupce doložené doporučující posouzeními. Odborným lékařem pro tyto účely může být dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. Žádost o odložení povinné školní docházky je nutno doložit doporučujícími posouzeními nejpozději do 31. 5. 2019. Dítě, kterému bude odložena školní docházka o jeden rok, se musí v dalším roce opět dostavit k zápisu.

S sebou vezměte

Občanský průkaz zákonného zástupce nebo jiný doklad totožnosti, rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí.

Jak dlouho bude zápis probíhat ?

Motivační část zápisu včetně orientačního posouzení školní připravenosti dítěte bude trvat do 30 minut, zajistíme i možnost nepovinné části  všestranných pohybových aktivit v tělocvičně.

Jak bude zápis probíhat?

Zápis probíhá za přítomnosti rodičů po předložení občanského průkazu, rodného listu dítěte ,žádosti o přijetí, na které bude přiděleno registrační číslo a zápisní lístek školy.

Registrace

Registrace probíhá elektronickou cestou. Termíny budou upřesněny.

Bezpečnost dětí

Budova školy je zabezpečena napojením na pult centralizované ochrany Městské policie Zlín, kontrola příchodu a odchodu žáků je zajištěna pomocí čipového systému.

Informace také zde

Dokumenty ke stažení: