Zápis do 1. třídy

Aktuální informace k zápisu dětí do 1. tříd ve Zlíně
Město Zlín, 24.3.2020

Mimořádná opatření vlády chránící obyvatelstvo před nákazou koronavirem si vyžádala změnu při zápisu dětí do základních škol (www.msmt.cz). Letošní zápis do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem Zlínem a Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně se uskuteční bez přítomnosti dětí, a to v původním termínu 3. dubna 2020.

Rodiče, kteří nemohou využít dálkový přístup, se dostaví do školy dle času, který si zaregistrovali ve škole na webu www.zapisdozszlin.cz.

Nemůže-li se zákonný zástupce dítěte dostavit k zápisu v uvedený den, je třeba si domluvit telefonicky (nejlépe do 12 hodin v daný den) jiný termín schůzky.

K zápisu je nutno přinést vytištěnou přihlášku, občanský průkaz, rodný list dítěte a zápisní list školy. Jestliže neměl zákonný zástupce možnost dítě doma zaregistrovat a přinést si vytištěnou přihlášku s sebou, bude s ním registrace provedena přímo ve škole.

V případě, že se před školou shromáždí více osob, budou do budovy školy moci vcházet po skupinkách, dle pokynů pracovníků školy. Je nezbytné dodržet základní hygienická pravidla a používat ochranné prostředky (rouška, rukavice, vhodné by byly i vlastní psací potřeby).

Podrobnosti k zápisu jsou uvedeny na plakátech, které jsou vyvěšeny na školách, na webu města www.zlin.eu/zapis-do-zs-2020-2021-cl-2985.html a na www.zapisdozszlin.cz

Případné další informace včas zveřejníme.


 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

pro školní rok 2020/2021

Naše motto: VZDĚLÁNÍ A SEBEVĚDOMÍ SPOLEČNĚ SE ZDRAVÝM POHYBEM.

Termín konání:          3. dubna 2020

Náhradní termín:                dle domluvy

Důležité informace:

  • registrace probíhá elektronicky – zde
  • k zápisu se dostaví děti, které do 31.8.2020 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky
  • dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce prosince 2020, může být přijato, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum)
  • rodiče, kteří budou žádat pro své dítě odklad, přijdou k zápisu již se všemi potřebnými dokumenty (doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa). Zvažují-li rodiče odklad, sdělí to zapisující učitelce. Rodiče vyplní žádost o odklad a předloží doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odkladu rozhoduje podle §37 odst. 1 školského zákona ředitelka školy. Ta odloží začátek povinné školní docházky o jeden rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce doložené doporučující posouzeními. Odborným lékařem pro tyto účely může být dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. Žádost o odložení povinné školní docházky je nutno doložit doporučujícími posouzeními nejpozději do 31. 5. 2020. Dítě, kterému bude odložena školní docházka o jeden rok, se musí v dalším roce opět dostavit k zápisu.

S sebou vezměte

Občanský průkaz zákonného zástupce nebo jiný doklad totožnosti, rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí.

Jak dlouho bude zápis probíhat ?

Motivační část zápisu včetně orientačního posouzení školní připravenosti dítěte bude trvat do 25 minut, zajistíme i možnost nepovinné části všestranných pohybových aktivit v tělocvičně.

Jak bude zápis probíhat?

Zápis probíhá za přítomnosti rodičů po předložení občanského průkazu, rodného listu dítěte, žádosti o přijetí, na které bude přiděleno registrační číslo a zápisní lístek školy.

Registrace

Registrace probíhá elektronickou cestou. Termíny budou upřesněny.

Bezpečnost dětí

Budova školy je zabezpečena napojením na pult centralizované ochrany Městské policie Zlín, kontrola příchodu a odchodu žáků je zajištěna pomocí čipového systému.

 

Dokumenty ke stažení:

Seznam uchazečů přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021: