Metodik prevence

Metodik prevence: Mgr. Martin Bartoš

Sociálně patologické jevy jako důležitá část práce školního metodika prevence

Sociálně patologický jev:
 • je obecně takové chování jedince, které je charakteristické především nezdravým životním stylem, nedodržováním nebo porušováním sociálních norem, zákonů, předpisů a etických hodnot
 • je chování a jednání, které vede k poškozování zdraví jedince, prostředí, ve kterém žije a pracuje, a ve svém důsledku pak k individuálním, skupinovým či celospolečenským poruchám a deformacím
Oblasti výskytu sociálně patologických jevů: mezilidské vztahy; návyky; agresivita; sekty, kulty a jiná společenská uskupení; kriminalita; hráčství; sex; rasová problematika
Důsledky sociálně patologických jevů: jedinec a prostředí
Formy ovlivňování sociálně patologických jevů: represe a prevence

 

Nejčastěji se vyskytující sociálně patologické jevy u dětí a mládeže:
 • násilí a šikanování
 • záškoláctví
 • kriminalita, delikvence, vandalismus a jiné formy násilného chování
 • ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže
 • xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
 • užívání návykových látek (drogové závislosti)
 • netolismus (závislost na internetu) a patologické hráčství (gambling) (nedrogové závislosti)
 • divácké násilí
 • komerční sexuální zneužívání dětí
 • syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
 • sekty a sociálně patologická náboženská hnutí