Projekty

 

 Zapojení ZŠ Emila Zátopka do projektů:

Projekt Sportování do škol

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Na škole probíhá v období záři-srpen 2022 doučování financované z Národního plánu obnovy (fond Next Generation EU)

 

doucovani-letak-pro-publicitu-npo-1

Šablony I, Šablony II, Šablony III

V rámci výzvy č. 02_20_080 ŠablonyIII na naší škole realizujeme od 1. 9. 2021 projekt r.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020929, název projektu Gramotnosti na ZŠ Emila Zátopka Zlín III

 

Rozvojový program MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“

Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků:

33024-závěrečná zpráva

33435-závěrečná zpráva

EU peníze školám

Naše škola je zapojena do projektu v OP VK , číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1395. Projekt byl schválen s platností od 1. 2. 2011, jeho název je Škola a sport- inovace výuky.

Hodnocení průběhu projektu Škola a sport

Projekt Škola a sport byl vytvořen tak, aby pomohl pedagogům inovovat výuku, aby byla škola vybavena novými informačními technologiemi a hlavně, aby z této inovace měli prospěch žáci naší školy. Chceme – li hodnotit tyto tři hlavní úkoly, pak byly splněny, z našeho pohledu úspěšně. Vybavení školy moderní ICT technikou  motivovalo vyučující k používání nových ICT technologií ve vyučovacích hodinách, a to nejen při ověřování 51 sad DUM, tedy 1020 materiálů, které pomohou i v dalších letech pedagogům při výuce (III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT). Zároveň jsme viděli zájem žáků o tento nový způsob výuky, hlavně při práci s interaktivními tabulemi, hlasovacím zařízením, při práci s výukovými programy na PC. Používání vytvořených digitálních učebních materiálů je využíváno i mimo jejich ověřování s 528 podpořenými žáky naší školy v průběhu školních roků 2010/11, 2011/12, 2012/13. Z celkového počtu žáků s materiály pracovalo i 6 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Součástí projektu Škola a sport byla také DVPP (III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií), kterého se při získání 34 certifikátů zúčastnilo celkem 19 pedagogů naší školy. Školení byla zaměřena hlavně na získání znalostí a dovedností v oblasti ICT, abychom se naučili pracovat s různými druhy software, hlavně však se zdokonalili ve vytváření materiálů na SMART interaktivních tabulích a v jejich používání ve vyučovacích hodinách.
Při provádění projektu jsme dodržovali pravidla publicity, používání dokumentů s logy projektu, informace v tištěné podobě ve škole i informace na školním webu www.zsezzlin.cz, sdílení materiálů mezi pedagogy i na webech, např. www.veskole.czwww.rvp.cz. O projektu jsme informovali rodiče na třídních schůzkách, Školskou radu a jejím prostřednictvím zřizovatele školy, Statutární město Zlín.
Projekt byl ukončen 31. 7. 2013
Za organizaci projektu zodpovídá Mgr.Věra Zelinková, Mgr. Marie Pavelková

eTwinningový projekt

Na konci února 2014 se nám podařilo najít partnery a připojit se k jejich projektu M.E.E.T.  (Meeting and Exchanging towards European Togetherness). V projektu je zapojeno 5 škol z těchto zemí Francie, Polsko, Turecko a Česká republika. Komunikačním jazykem mezi školami v tomto projektu je jazyk anglický a veškerá spolupráce probíhá online po internetu. Žáci se již představili a nyní připravují dopisy pro své kamarády ve Francii, Polsku a Turecku. Další aktivita, která nás čeká již brzy, je DAILY ROUTINE, žáci se budou ptát svých kamarádů v zahraničí co je zajímá na jejich denním programu. V budoucnu nás čeká nespočet zajímavých aktivit v anglickém jazyce, např. videokonference. Doufáme, že se nám bude dařit a tento projekt všechny obohatí.

Cíle projektu:
Motivating pupils to learn and developing their creativity through the use of an attractive and effective project work. Improving foreign languages skills. Improving ICT skills. Developing self-confidence. Being aware of their culture and their membership to Europe
Motivovat žáky k učení a tvořivosti pomocí atraktivní a efektivní projektové práce. Zdokonalovat dovednosti v cizím jazyce. Zdokonalovat ICT dovednosti. Rozvíjet jejich sebedůvěru. Uvědomovat si svoji kulturu a sounáležitost k Evropě.
 
Více informací o aktivitě naleznete zde:
 Za organizaci projektu zodpovídá Mgr.Šomanová Lenka

Projekt „Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ „

ZŠ Emila Zátopka,  jako jedna z 24 partnerských škol, se zapojila do projektu, jehož organizátorem je Gymnázium Uherské Hradiště.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0012

Datum zahájení projektu je 1.11.2012 a předpokládané ukončení projektu 30.3.2015

Zde můžete nahlédnout na webové tránky projektu: https:// www.guh.cz/esfnew/esfp5/index.php

 Zapojení do Z: Kariéry

Výchovná poradkyně ZŠ Emila Zátopka Mgr. Ladislava Jeřábková se zapojila do  kariérového poradenství.

Období realizace: 1. 9. 2009 – 30. 8. 2012

Cílem projektu je zvýšit kvalitu kariérového poradenství ve Zlínském kraji. Projektem bude vytvořen a pilotně ověřen vzdělávací kurz zaměřený na kariérové poradenství žáků základních a středních škol. Tento kurz bude ověřen 50 výchovnými poradci a 20 odbornými pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, kteří na základě nově nabytých znalostí budou schopni lépe pomoci žákům při správné volbě vzdělávání nebo povolání. Poradci a odborní pracovníci budou taktéž schopni lépe definovat hrozící rizika a včas tak pomoci nalézt vhodnou cestu pro žáky ohrožené špatnou volbou nebo předčasným odchodem ze vzdělávací soustavy.

Můžete si prohlédnout: