Zápis do 1. třídy

Aktuální informace k zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2023/24

Letošní zápis do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem Zlínem se uskuteční v úterý 4. dubna 2023 v době od 13 do 18 hodin.

Nemůže-li se zákonný zástupce dítěte dostavit k zápisu v uvedený den, je třeba si domluvit jiný termín schůzky nejpozději do 31. 3. 2023. Můžete konktaktovat školu telefonicky (577 006 434), emailem hornikova@zsezzlin.cz, osobně ve škole, nebo poštou, případně datovou schránkou.

K zápisu je nutno přinést:

  • vytištěnou a podepsanou přihlášku (žádost o přijetí)
  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte (nebo jeho kopie)
  • zápisní list školy
  1. REGISTRACE DÍTĚTE na www.zapisdozszlin.cz. V době od 1. 3. 2023 do 2. 4. 2023 bude zákonným zástupcům zpřístupněna webová stránka www.zapisdozszlin.cz, na které se zaregistrují a vytvoří elektronický profil svého dítěte. Vyberou si základní školu a dítě do dané školy online zaregistrují. Systém vygeneruje žádost o přijetí, kterou lze vytisknout a je nutno podepsat. Pokud nemá zákonný zástupce možnost žádost vytisknout, bude jim vytištěna přímo ve škole.
  2. REGISTRACE ČASU ZÁPISU. Zákonný zástupce si v systému zaregistruje vybraný čas zápisu dítěte, ve kterém se dostaví na vybranou školu.
  3. ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ. Podáním žádosti o přijetí se zahájí přijímací řízení. Ředitel školy rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte do 30 dnů. Kritérium pro přijetí je spádová oblast. V případě většího zájmu se rozhoduje losováním. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na vchodu školy a webových stránkách školy.

Podrobnější informace k zápisu:
Statutární město Zlín
Magazín Zlín

 

Důležité informace:

  • k zápisu se dostaví děti, které do 31.8.2023 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky
  • dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce prosince 2023, může být přijato, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum)
  • rodiče, kteří budou žádat pro své dítě odklad, přijdou k zápisu již se všemi potřebnými dokumenty (doporučujícími posouzeními příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa). Zvažují-li rodiče odklad, sdělí to zapisující učitelce. Rodiče vyplní žádost o odklad a předloží doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odkladu rozhoduje podle §37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Ten odloží začátek povinné školní docházky o jeden rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce doložené doporučující posouzeními. Odborným lékařem pro tyto účely může být dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. Žádost o odložení povinné školní docházky je nutno doložit doporučujícími posouzeními nejpozději do 31. 5. 2023. Dítě, kterému bude odložena školní docházka o jeden rok, se musí v dalším roce opět dostavit k zápisu.

S sebou vezměte

Občanský průkaz zákonného zástupce nebo jiný doklad totožnosti, rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí, zápisní list školy, cizí státní příslušníci s sebou vezmou pas.

Dokumenty ke stažení: