Zápis do 1. třídy

Aktuální informace k zápisu dětí do 1. tříd ve Zlíně

Letošní zápis do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem Zlínem se uskuteční bez přítomnosti dětí, a to v termínu 9. dubna 2021.

Rodiče, kteří nemohou využít dálkový přístup, se dostaví do školy dle času, který si zaregistrovali ve škole na webu www.zapisdozszlin.cz.

Nemůže-li se zákonný zástupce dítěte dostavit k zápisu v uvedený den, je třeba si domluvit jiný termín schůzky nejpozději do 30. 4. 2021. Můžete konktaktovat školu telefonicky (577 006 434), emailem hornikova@zsezzlin.cz, osobně ve škole, nebo poštou, případně datovou schránkou.

K zápisu je nutno přinést:

  • vytištěnou a podepsanou přihlášku(žádost o přijetí)
  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte (nebo jeho kopie)
  • zápisní list školy

Jestliže neměl zákonný zástupce možnost dítě doma zaregistrovat a přinést si vytištěnou přihlášku s sebou, bude s ním registrace provedena přímo ve škole. Škola zkontrololuje údaje v žádosti a přidělí dítěti registrační číslo. Pod tímto registračním číslem bude uvedeno v seznamu přijatých či nepřijatých dětí.

V případě, že se před školou shromáždí více osob, budou do budovy školy moci vcházet po skupinkách, dle pokynů pracovníků školy. Je nezbytné dodržet základní hygienická pravidla a používat ochranné prostředky (respirátor, desinfekce, dodržovat rozestupy 2 metry, vhodné by byly i vlastní psací potřeby).

Podrobnosti k zápisu jsou uvedeny na plakátech, které jsou vyvěšeny na školách, na webu města www.zlin.eu/zapis-do-zs-2021-2022-cl-2985.html a na www.zapisdozszlin.cz

 

Důležité informace:

  • registrace probíhá elektronicky – zde
  • k zápisu se dostaví děti, které do 31.8.2021 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky
  • dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce prosince 2021, může být přijato, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum)
  • rodiče, kteří budou žádat pro své dítě odklad, přijdou k zápisu již se všemi potřebnými dokumenty (doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa). Zvažují-li rodiče odklad, sdělí to zapisující učitelce. Rodiče vyplní žádost o odklad a předloží doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odkladu rozhoduje podle §37 odst. 1 školského zákona ředitelka školy. Ta odloží začátek povinné školní docházky o jeden rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce doložené doporučující posouzeními. Odborným lékařem pro tyto účely může být dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. Žádost o odložení povinné školní docházky je nutno doložit doporučujícími posouzeními nejpozději do 31. 5. 2021. Dítě, kterému bude odložena školní docházka o jeden rok, se musí v dalším roce opět dostavit k zápisu.

S sebou vezměte

Občanský průkaz zákonného zástupce nebo jiný doklad totožnosti, rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí.

 

 

Dokumenty ke stažení: